Nationwide Service Extensions

Ang Nationwide Service Extension o NSE ay ang pangunahing mekanismo ng Breakpoint LP upang maiparating ang kanilang serbisyo saan mang sulok ng bansa. Dahil sa NSE ay naging posible nang maranasan ang kumpletong pagbabagong pang-kalusugan at pamumuhay na kadalasan ay available lamang sa mga siyudad o ka-Maynilaan.

Bagamat ang NSE ay nag ooperate na independent sa bawat isa, ang mga programa, at sistemang ginagamit dito ay iisa lamang, na naka-ayon parin sa pang-kalahatang Sistema ng Breakpoint LP. Walang anumang ipinatutupad na programa o sistema sa NSE maging ito man ay Franchise-base o Company-owned  na hindi aprubado ng Breakpoint LP National Administration.

Ang NSE ay naglalayong maibigay ang pantay na pagkakataon at karapatan sa lahat ng manggagawang Pilipino saan mang sulok ng bansa tungo sa pagkakaroon ng mas maayos na pamumuhay. Ang mga programang ito ay tiyak na makatutulong hindi lamang sa ikabubuti ng kalusagan ngunit maging sa ikabubuti ng kabuuhan ng pamumuhay at pagkatao ng isang mamamayang manggagawang Pilipino.

Hangad namin na maabot ang inyong lugar at matulungan kayo sa inyong suliraning pang-kalusugan at pang-kabuhayan.

Mga Serbisyong Inihahandog ng Breakpoint LP-NSE:

  • Corporate Complete Fitness CCF
  • Extreme Lose Weight or XLW 25:25
  • Complete Lifestyle and Fitness CLF 12/850
  • Coaching Career Program